Historické pamiatky

Národné kultúrne pamiatky a historické objekty

Obec Budimír je bohatá na kultúrne pamiatky. Na pomerne malej ploche sa tu nachádza päť národných kultúrnych pamiatok - mladší kaštieľ, starší kaštieľ, panská kúria, socha sv. Floriána a historický park. Nájdete tu aj ďalšie zaujímavé historické objekty - rím. kat. kostol Povýšenia sv. Kríža, starý evanjelický kostol, historické sýpky a želiarsky dom. Kultúrne a prírodné bohatstvo ponúkajú aj okolité obce.

K obidvom kaštieľom v obci patria mohutné historické sýpky. Sú to masívne trojpodlažné, podpivničené objekty postavené v 18. storočí. Upútajú hrúbkou múrov (na prízemí takmer celý meter) a klenbovými stropmi. Pôvodne slúžili ako strategické zásobárne obilia pre celé panstvo. Pod sýpkami sa nachádzajú priestranné, hlboké pivnice, ktoré pôvodne...

Želiarsky dom

17.05.2020

Nenápadná stavba vedľa hlavnej cesty "furmanca" Košice - Prešov, pochádzajúca z 18. alebo 19. storočia, má 200, 300, možno aj viac rokov. Ktovie. O výstavbe, prestavbách, či dedičstvách takýchto objektov, na rozdiel od panských (šľachtických) sídiel, sa presné záznamy nerobili. Podstatné ale je, že chyžka stojí na pôvodnom mieste a takmer v...

Kaštieľ je zapísaný v Zozname nehnuteľných kultúrnych pamiatok SR (NKP č. 413/1). Archeologický výskum zistil, že kaštieľ bol postavený na mieste gotického hrádku. Výsledky výskumu potvrdili existenciu stredovekého opevneného sídla, kooptovaného v ďalších stavebných fázach prestavieb objektu. Poloha a charakter stavby nasvedčujú tomu, že pôvodný...

Mladší kaštieľ bol postavený v druhej tretine 18. storočia. Je to klasicistická tereziánska stavba s neskoršími vnútornými úpravami z 19. a 20. storočia. Objekt je zapísaný v Zozname nehnuteľných kultúrnych pamiatok SR (NKP č. 414/0). Po posledných stavebných úpravách dostal kaštieľ charakter panského sídla a slúžil najmä vetve šľachtickej rodiny...

Panská kúria

17.05.2020

Objekt kúrie bol postavený v 17. stor. V druhej tretine 18. stor. a v prvej tretine 19. stor. ho klasicisticky prestavali. Kúria bola bočnými krídlami kaštieľa pôvodne prepojená s protiľahlou hospodárskou budovou - kočiarňou a s kaštieľom. Prepojením sa vytvorilo uzavreté priestranstvo štvorcového tvaru. Hospodárska budova a stavby prepojenia boli...

Pôvodne anglický park bol vybudovaný v druhej polovici 19. stor. Dnešná dispozícia je iba torzom pôvodnej parkovej výsadby, no zachované fragmenty z dendrologického hľadiska aj tak predstavujú vzácny genofond. Historický park v obci Budimír je významnou plochou verejnej zelene v centre obce a je národnou kultúrnou pamiatkou evidovanou v Ústrednom...

V obci sa ešte v nedávnej minulosti nachádzali tri pomerne vzácne historické barokové sochy: sv. Florián, sv. Vendelín a sv. Donat. V súčasnosti je iba jedna z nich, a to socha sv. Floriána inštalovaná na pôvodnom mieste. Všetky tieto plastiky sú vytvorené z pieskovcového kameňa. Podľa analýz všetky tri plastiky pochádzajú od toho istého autora, s...

Základy kaplnky boli položené v roku 1797 v Ujházyho záhrade (dnes historický park). Kaplnka bola dokončená v roku 1798 v klasicistickom slohu a v tom istom roku, 26. augusta bola posvätená. Kostol dala vystaviť vdova Anna Rosina Ujházyová rod. Pulszká. Kostol bol postavený z kameňa a bol krytý šindľom. V roku 1866 dostal novú strechu. Pod kostolom...

Predpokladáme, že kostol stál už na začiatku 14. storočia. V zmienke o kostole z roku 1666 sa píše, že je tu schátralý kamenný kostol. Zachované záznamy z rokov 1656-1722 hovoria o tom, že vplyvom zmien náboženskej skladby obyvateľstva počas stavovských povstaní striedavo užívali katolíci, kalvíni aj luteráni. Po tomto zdĺhavom striedaní získali...