Starý evanjelický kostol

17.05.2020

Základy kaplnky boli položené v roku 1797 v Ujházyho záhrade (dnes historický park). Kaplnka bola dokončená v roku 1798 v klasicistickom slohu a v tom istom roku, 26. augusta bola posvätená. Kostol dala vystaviť vdova Anna Rosina Ujházyová rod. Pulszká. Kostol bol postavený z kameňa a bol krytý šindľom. V roku 1866 dostal novú strechu. Pod kostolom bola vybudovaná krypta pre členov rodiny Ujházyovej. V roku 1878, kedy sa realizovala oprava celého kostola, sa začala budovať ku kostolu veža, ktorá bola dokončená v nasledujúcom roku. Vo veži boli umiestnené dva zvony - umieračik a medený klasicistický zvon - v r. 1803 odlial košický zvonolejár Kristián Lebrecht. Špecifikom pri tomto zvone je reliéfne vyobrazenie erbu rodu Ujházy. Pri posviacke kostola (po oprave) bola na priečelí veže nad hlavným vchodom inštalovaná pamätná kamenná doska s maďarským nápisom: "Postavil v roku 1879 Ujházy Jozef na pamiatku svojho drahého zosnulého syna Arpáda."

Do roku 1868 bol filiálnym kostolom patriacim pod obišovskú farnosť. Na základe základiny Jozefa Ujházyho a jeho manželky Žofie, rod. Priessnitzovej bol v roku 1869 založený budimírsky evanjelický materský zbor (matkocirkev). Z tejto základiny platili kňaza, učiteľa a školu. Budimírska matkocirkev začala jestvovať od 1. januára roku 1869. Biskup Madai Karol s celou deputáciou slávnostne vyhlásili Budimír za 20. matkocirkev v šarišskom senioráte. Prvým dozorcom Budimírského cirkevného zboru bol Ujházy Jozef, ktorý bol súčasne zakladateľom cirkvi. Ako náhle zaujal svoje nové miesto, ihneď sa postaral o farský a učiteľský byt.

Mramorové dosky

Na prvej je spomenutá Anna Rozina Ujházy, donátorka výstavby tohto kostola. "Šlachetná pani Anna Rozina Ujházy, rodená Pulszky...pre dobro našej cirkvi dala postaviť tento kostol augsburského vyznania. Za velké zásluhy, bola spasená vo veku 76 rokov..." Druhá tabuľa je spomienkou na ich syna Pavla Alexandra Ujházyho (1767 - 1799) "Tu spočíva Pavol Alexander Újházy de Budamer pôvodom panónec. Pravý rytier, podplukovník. A zároveň jeden z cisárskej telesnej stráže (pretóriov) cisára Františka II... Bol zabitý v aprílovú Nonu 1799. Sotva 31-ročný si zadosť učinil trochu slávy..."