Zaujímavosti

História, významné osobnosti, folklór...

Obec Budimír

Základné informácie o obci

Východoslovenská obec Budimír leží v centrálnej časti Košickej kotliny, 10 km severovýchodne od mesta Košice a 23 km južne od Prešova. Je začlenená do Košického kraja, do okresu Košice okolie. V rámci tradičných regiónov Slovenska je začlenená do regiónu Šariš (dolný Šariš).


Najstaršia časť obce bola založená na jednom z výbežkov pravostrannej línie pahorkatiny nad riekou Torysa. Táto terasovitá vyvýšenina ohraničená strmými stráňami je vytvorená naplaveninami a usadeninami rieky a jej prítokov z obdobia treťohôr a štvrtohôr. Obec má pomerne výhodnú geografickú a strategickú polohu. Nad obcou sa vypína kopec Viničná, ktorý je nadmorskou výškou 408 m najvyšším bodom v celom okolí. Zo strategického pohľadu sa obec v minulosti nachádzala na významnej obchodnej ceste (sever - juh) spájajúcej Balt s Balkánom. Toryským údolím viedla frekventovaná obchodno-vojenská krajinská cesta, ktorá bola dôležitou spojnicou medzi dvomi, v stredoveku významnými kráľovstvami: Poľským a Uhorským.

V súčasnosti je situovaný na rozhraní dvoch krajov - Prešovského a Košického a zároveň troch okresov (Prešov, Košice - okolie a Košice - mesto).

K 31.12.2019 žilo v obci 1227 obyvateľov s trvalým pobytom. Starostom obce je od roku 2010 (3. volebné obdobie), Mgr. Vojtech Staňo.

Obec Budimír je členom ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska), Združenia obcí Toryšského miniregiónu a členom Miestenj akčnej skupiny Opal (MAS Opal).

História obce

17.05.2020

Najstaršie poznatky o histórii osídlenia na území obce čerpáme z výsledkov archeologického výskumu a bádania vykonaného v tunajšom chotári v rozpätí rokov 1967 až 1978. Archeologický prieskum identifikoval v budimírskom chotári stopy osídlenia od neolitu cez mladšiu dobu bronzovú, dobu rímsku a dobu halštatskú. Okrem toho odkryl mohylu...

Výskum a dokumentácia ľudovej umeleckej výroby
Od počiatkov svojej existencie venoval ÚĽUV pozornosť výskumnej a dokumentačnej činnosti. Impulzom sa stala požiadavka na výrobu krojov pre folklórne súbory, k čomu bolo potrebné získať čo najpodrobnejšie informácie o tradičnom odeve. Odborní pracovníci začali systematickú výskumnú prácu v teréne a...

Obrázky skvele doplnia obsah článku a vzbudia v čitateľoch záujem ho otvoriť. Prvý obrázok sa zároveň zobrazí aj v náhľade. Zaujímavý úvodný obrázok vám tak pomôže zvýšiť atraktivitu vášho článku.