Tradičný ľudový odev - kroj

03.12.2022

Budimírsky kroj

Výskum a dokumentácia ľudovej umeleckej výroby
Od počiatkov svojej existencie venoval ÚĽUV pozornosť výskumnej a dokumentačnej činnosti. Impulzom sa stala požiadavka na výrobu krojov pre folklórne súbory, k čomu bolo potrebné získať čo najpodrobnejšie informácie o tradičnom odeve. Odborní pracovníci začali systematickú výskumnú prácu v teréne a postupne dokumentovali jednotlivé odevné varianty, ktoré bolo možné v tom období na Slovensku zachytiť. V priebehu rokov 1950 až 1988 sa podarilo vybudovať jedinečný fond krojovej dokumentácie ktorý obsahuje písomné, fotografické a kresbové materiály k takmer 90 variantom ľudového odevu na Slovensku. Tvorí ho 78 výskumných správ, 3 295 kolorovaných kresieb, 725 kresieb veľkej výzdoby, 1 815 strihov v mierke skutočnej veľkosti, 2 000 listov materiálových vzorníkov, 325 záznamov stehov evidovaných ako Ústredný vzorník stehov, 3 000 fotografií, 1 700 diapozitívov a okolo 4 000 odevných súčiastok. Dokumentačný a zbierkový fond ľudového odevu sú základom pre krojovú výrobu a zároveň bohatým študijným materiálom pre odborných pracovníkov, etnológov, výtvarníkov, dizajnérov i ďalších záujemcov o ľudový odev. Od roku 2008 sú predmety a dokumentácia fondmi Múzea ľudovej umeleckej výroby ÚĽUV, ktoré ako jediná múzejná inštitúcia svojho druhu na Slovensku dokumentuje tradičnú ľudovú umeleckú výrobu od jej vzniku v tradičnom prostredí až po jej transformáciu ovplyvnenú moderným dizajnom. Odbornou špecializáciou múzea je tiež dokumentácia vplyvu kultúrnej organizácie ÚĽUV na premeny a podobu ľudovej umeleckej výroby od roku 1945 po súčasnosť.

Zdroj: Katalóg výstavy Náš príbeh ÚĽUV - 70 rokov podpory tradičných remesiel na Slovensku, vydalo Ústredie ÚĽUV, str. 8, 2015, ISBN 978-80-89639-21-2

O pôvodnom kroji z obce Budimír nemáme žiadne bližšie informácie, nezachovali sa takmer žiadne jeho pôvodné súčasti. Vďaka výskumu a dokumentačnej činnosti ÚĽUV však vieme, že obdobný tradičný odev sa nosieval aj v iných šarišských obciach, ako sú napr. Ličartovce a Bunetice, ktoré boli súčasťou tohoto výskumu. Výstupom sú súbory kolorovaných kresieb krojov z týchto obcí.

BUNETICE

LIČARTOVCE

Budimírčania v tradičných krojoch